Regulamin

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu JumpWorld, mając na celu przede wszystkim troskę o zdrowy rozwój i zdrowe promowanie sportu przy jednoczesnym przeciwdziałaniu niepożądanych zachowań użytkowników obiektu, mogących narażać siebie i/lub innych na utratę zdrowia ustanawia się niniejszy Regulamin.

Użytkownicy JumpWorld, poprzez swoją obecność w Parku wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, zarejestrowanego na terenie Parku – dla celów marketingowych działalności JumpWorld.


Wskazuje się jednocześnie, że administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych jest Laki Kamil Michalak Błażejewo 7 63-140 Dolsk.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa z administratorem, która wchodzi w życie z chwilą przekazania danych osobowych lub wejścia na obiekt i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem.
Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy nie jest możliwa.
Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych.
Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


1. JumpWorld jest marką zarządzaną przez JUMPWORLD SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Plutonowego Szkubacza 1, 41-800 Zabrze, wpisana w rejestrze REGON pod nr. 361115522, o numerze NIP 6252453649, zwana dalej organizatorem. JumpWorld Września jest zarządzany przez Laki Kamil Michalak Błażejewo 7 63-140 Dolsk.
2. Wszystkie osoby korzystające z Parku JumpWorld są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a wejście na obiekt jest jednoznaczne z jego zapoznaniem i pełną akceptacją.
3. JumpWorld jest obiektem, z którego mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:
• Dzieci od 3 do 13 lat – możliwe korzystanie tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu. Z dzieckiem do 6 roku życia może wejść opiekun na jednym bilecie.
• Młodzież od 14 do 18 lat – możliwe korzystanie pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego lub po podpisaniu przez nich pozwolenia na korzystanie z Parku. Rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za osobę przebywającą w parku w trakcie jego nieobecności. Pozwolenia można pobrać w punkcie JumpWorld lub ze strony internetowej www.jumpworld.pl. Inne formy pozwoleń nie będą akceptowane.
• Osoby powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Parku bez ograniczeń.
4. Pobyt na terenie JumpWorld jest możliwy po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem, dostępnej
w obiekcie oraz na stronie internetowej www.jumpworld.pl, oraz otrzymaniu kluczyka i opaski.
Czas korzystania z obiektu zaczyna się w momencie pobrania opaski, a kończy w momencie jej zdania.
5. Za czas wykupiony a niewykorzystany, Park nie dokonuje zwrotów poniesionych opłat.
6. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za otrzymaną opaskę oraz kluczyk do szatni i to on ponosi odpowiedzialność materialną, w przypadku utracenia opaski lub klucza. Odpowiednio za opaskę: 40zł, za klucz: 20zł.
7. Opiekun grupy przed wejściem do Parku zobowiązany jest do każdorazowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego grupy zorganizowanej oraz zapoznanie członków grupy z regulaminem, gdyż to osoba wypisująca zgłoszenie jest odpowiedzialna za osoby wchodzące na obiekt.
8. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób.
9. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu, co będzie umieszczone w kalendarzu rezerwacji na naszej stronie internetowej www.jumpworld.pl.
10. Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu od pracownika Parku potwierdzenia telefonicznego bądź mailowego, zależnie od formy składania rezerwacji.
11. Rezerwację grup zorganizowanych należy składać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

12. Park nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez dziecko lub młodzież możliwe jest na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna i odbywa się na własne ryzyko, lub osoby zezwalającej na korzystanie z Parku.
13. Niewłaściwe korzystanie przez użytkownika z obiektu JumpWorld, ze szczególnym uwzględnieniem niestosowania się do regulaminu, instrukcji i zaleceń obsługi – może wiązać się z wystąpieniem z winy użytkownika urazów, uszkodzeń ciała i rzeczy, dlatego też, przestrzega się do respektowania wszelkich reguł ustanowionych przez organizatora w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka ich poniesienia.
14. JumpWorld przestrzega i zarazem prosi o niewnoszenie rzeczy wartościowych w celu uniknięcia ewentualnych zniszczeń i kradzieży. Organizator ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone z winy umyślnej przez JumpWorld.
15. Za wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu, spowodowane przez osoby korzystające z Parku do 18 roku życia, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dany użytkownik.
16. Każdy użytkownik Parku korzysta z atrakcji na własną odpowiedzialność, będąc osobą świadomą swojego stanu zdrowia i możliwości fizycznych. Zalecamy niekorzystanie z atrakcji osobom, którym wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu i życiu.
17. Zabrania się korzystania z atrakcji oraz wyposażenia Parku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
18. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy lub doznania jakiegokolwiek urazu należy natychmiast powiadomić pracownika Parku.
19. W Parku obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
20. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą wypraszane z obiektu bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
21. Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów będą wypraszane przez pracowników Parku bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
22. Osoby korzystające z Parku przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji, ze względów bezpieczeństwa – muszą bezwzględnie pozostawić w szatni ubrania, buty i wszystkie rzeczy przyniesione ze sobą z zewnątrz (telefony, klucze, jedzenie, napoje, biżuterię itp.)
23. Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać uwag i instrukcji pracowników Parku JumpWorld. Osoby niestosujące się do zaleceń i Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
24. Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie.
25. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.
26. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie Parku znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Parku.
27. Park JumpWorld nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej).
28. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do pracowników Parku.
29. Reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny.
30. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość, zgodnie z odpowiednimi przepisami k.p.c. – jest Sąd miejsca wykonania umowy, czyli
Sąd Rejonowy w Śremie.

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
32. Administratorem danych jest
Laki Kamil Michalak Błażejewo 7 63-140 Dolsk.
33. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia.
34. Park JumpWorld zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

UWAGA !!! PAMIĘTAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAM NA OBIEKCIE. UWAŻAJ NA TO, CO ROBISZ, ABY NIE WYRZĄDZIĆ SOBIE, JAK I INNYM UŻYTKOWNIKOM KRZYWDY.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN I BASENU Z GĄBKAMI:
1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego Parku JumpWorld.
2. Rozpoczęcie korzystania z Parku Trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy przeprowadzić ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.
4. Podczas korzystania z trampolin należy przestrzegać uwag i sugestii obsługi Parku.
5. Na trampoliny wchodzimy w skarpetkach antypoślizgowych (bez obuwia), w ubraniu sportowym, niekrępującym ruchów. Dodatkowo należy unikać jakichkolwiek ostrych bądź luźnych elementów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo wystąpienia urazu, zranienia, kontuzji lub zniszczenia sprzętu wchodzącego w skład Parku Trampolin.
6. Na trampoliny nie wolno wnosić rzeczy, które mogą spowodować zniszczenia lub urazy takie jak: biżuteria, klucze, telefony, ubrania zawierające metalowe elementy, inne ostre przedmioty.
7. Zabrania się wchodzenia na trampoliny z jakimikolwiek substancjami w ustach (w szczególności z gumą do żucia).
8. Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności w strefie trampolin. Spożywanie żywności dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.
9. Na jednej trampolinie może jednocześnie skakać tylko jedna osoba.
10. Zalecane jest odbijanie się od trampolin ze środka pola, zawsze z dwóch nóg, tak aby wylądować na obie stopy, z nogami lekko ugiętymi w kolanach.
11. W przypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją jest pozycja skulonego całego ciała (tak zwana pozycja embrionalna).
12. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, maty zabezpieczające i inne elementy niebędące elementami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników Parku.
13. Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika.
14. Dopuszcza się przechodzenie po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny z zachowaniem szczególnej ostrożności.
15. Nie należy skakać do basenu z gąbkami głową w dół. Przed wykonaniem skoku należy upewnić się, że w basenie na wysokości zajmowanego toru nie znajduje się żadna inna osoba, a po wykonanym skoku należy natychmiast opuścić basen tym samym torem, którym się wskoczyło.

16. W basenie z gąbkami na wysokości jednego toru może przebywać wyłącznie jedna osoba.
17. W basenie gladiatorów mogą przybywać maksymalnie 2 osoby, walczące ze sobą specjalnie przygotowanymi do tego celu wałkami.
18. Na taśmie slackline może jednocześnie przebywać wyłącznie jedna osoba.
19. Nie wolno szukać w basenie zagubionych przedmiotów, należy ten fakt zgłosić pracownikowi Parku.
20. Nie wolno wyrzucać gąbek z basenu na teren trampolin.
21. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.
22. Należy zachować szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin.